logo

Dit Privacybeleid (“Beleid”) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld van gebruikers van onze websites (“u”) of die u aan ons, CDVI Benelux, verstrekt.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016 (“de GDPR”, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd) is CDVI Benelux een Data Controller. In dit beleid verwijzen verwijzingen naar “wij”, “ons” of “onze” naar CDVI Benelux. Ons bedrijf is opgericht in België met ondernemingsnummer BE0887 125 970 en gevestigd in Otegemstraat 241, 8550 Zwevegem, België.

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Het doel van dit beleid is uit te leggen hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beveiligen die op ons netwerk van websites wordt verzameld of die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

 

Belangrijke definities

Persoonlijk identificeerbare informatie (“PII”) betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder iemands naam, contactgegevens, beroepstitel en werkgever. In het kader van de GDPR kan het internetprotocoladres (“IP-adres”) van een persoon als PII worden beschouwd.

Traceertechnologieën zijn cookies, webbakens, traceringstechnologieën of andere technologische oplossingen met vergelijkbare functies. Deze technologieën kunnen bestaan uit first party cookies (cookies die verwijzen naar het domein van de bezochte website) en third party cookies (cookies die verwijzen naar een ander domein dan dat van de bezochte website) die geplaatst worden door een andere website dan die welke bezocht wordt), local shared objects (gewoonlijk aangeduid als “Flash Cookies”), HTML 5 Cookies en tracking pixels (inclusief transparante of clear gifs).

Gebruiker of u betekent elke persoon die de Websites bekijkt of ermee interageert, ongeacht of hij een Klant of een Potentiële Klant is.

 

Welke informatie verzamelen wij en hoe wordt deze verzameld?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII)

Wij verzamelen en verwerken PII die beperkt is tot informatie die nodig is om een of meer legitieme zakelijke doeleinden te bereiken zoals beschreven in dit Beleid. PII kan bestaan uit:

 • Basisinformatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres
 • Informatie die u verstrekt door formulieren in te vullen op een van onze websites in ons netwerk (“onze sites”).
 • Wij kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze sites meldt
 • Gegevens over eventuele correspondentie in het geval dat u contact met ons opneemt
 • Gegevens over uw bezoeken aan onze sites en de bronnen die u raadpleegt
 • Behalve wanneer u uw PII aan ons verstrekt in overeenstemming met het bovenstaande, zullen wij deze niet verzamelen of opslaan zonder u er eerst om te vragen.

 

Informatie die wij indirect verkrijgen

Wij kunnen informatie over uw apparaat verzamelen, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype.
Analytische, gedrags- en logboekgegevens. Wij kunnen bepaalde informatie verzamelen over uw gebruik van onze sites, zoals informatie over uw bezoek en interactie met onze Content.

 

Cookies

Een van de manieren waarop wij deze informatie verzamelen is door middel van Tracking Technologies zoals cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die op uw apparaat worden opgeslagen. Ze helpen ons onze site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren. Ze stellen ons in staat om:

 • De omvang van ons publiek en ons gebruikspatroon in te schatten
 • Informatie over uw voorkeuren op te slaan en zo onze site aan te passen aan uw individuele interesses
 • Uw zoekopdrachten te versnellen
 • U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site

Wij vragen uw toestemming om cookies te gebruiken wanneer u onze site voor het eerst bezoekt (of bij latere gelegenheden als de cookie die deze toestemming registreert, wordt verwijderd). Het is echter mogelijk dat u niet alle interactieve functies van onze site kunt gebruiken als u geen toestemming geeft.
Met de meeste webbrowsers kunnen gebruikers bepalen welke cookies worden verwerkt door de ingebouwde instellingen ervan aan te passen. Voor informatie over het wijzigen van deze instellingen kunt u zoeken naar een “help”-functie in de browser of contact opnemen met de leverancier van de browser. Het is echter mogelijk dat u niet alle interactieve functies van onze site kunt gebruiken als cookies zijn uitgeschakeld.

 

Andere informatie

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken en filialen. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke informatie aan deze websites verstrekt.

 

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen om:

 • U te voorzien van producten, diensten, publicaties en informatie die u aanvraagt, raadpleegt of die voor u van belang kunnen zijn.
 • Inhoud te leveren of weer te geven die aansluit bij uw zakelijke interesses en verantwoordelijkheden
 • U te benaderen met informatie over, en uitnodigingen voor, producten en diensten van ons die gericht zijn op uw zakelijke belangen en verantwoordelijkheden
 • Communiceren met, te adverteren voor of u uit te nodigen zich bij ons aan te sluiten op sociale mediaplatforms waaraan u deelneemt. In dat geval zijn het privacybeleid en de andere voorwaarden van die platforms voor sociale media van toepassing op de communicatie tussen ons en u daarop.

We kunnen indirect van u verzamelde informatie analyseren om:

 • Ons te helpen uw computer te herkennen als een eerdere bezoeker en eventuele voorkeuren op te slaan/herinneren die u mogelijk had terwijl u een van onze sites bezocht
 • Ons te helpen de inhoud die u te zien krijgt tijdens uw bezoek aan onze sites en mogelijk andere websites aan te passen
 • Ons te helpen onze inhoud en onze sites te verbeteren trends, statistieken en metingen te identificeren die kunnen bijdragen aan de verbetering van onze diensten
 • Marktgevoeligheden en relatieve marktinteresse in specifieke productcategorieën vaststellen. We kunnen de informatie die we verzamelen ook gebruiken om u tevredenheidsvragenlijsten, enquêtes en marketinginformatie toe te sturen.

 

Waarom verzamelen wij uw informatie?

Wij verzamelen informatie over u om onze zakelijke relatie met u te verbeteren en u mogelijkheden te bieden om onze producten en diensten te verkrijgen die relevant zijn voor uw zakelijke belangen. Het verzamelen van deze informatie helpt ons onze producten en diensten op u af te stemmen en daardoor effectiever met u te communiceren. Wij zijn ons ervan bewust dat veel van onze klanten gebruik maken van verschillende mediakanalen en daarom kunnen wij u ook een mechanisme bieden waarmee u uw voorkeuren kenbaar kunt maken over de manier waarop u wilt dat wij met u communiceren. Ten slotte maakt het verzamelen van uw informatie het mogelijk om ons bedrijf effectiever te laten werken.

 

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van PII?

Afhankelijk van de aard van de relatie en het doel in elk geval, vertrouwen wij op toestemming, een contract en legitieme zakelijke belangen voor het verwerken van PII. Wij kunnen bijvoorbeeld PII verwerken met toestemming van een Gebruiker wanneer deze ermee instemt dat wij cookies op zijn apparaat plaatsen of dat wij informatie verwerken die hij op een formulier op een van onze sites invult.
Het is in ons belang als bedrijf om de diensten die wij leveren te verbeteren, wat het verwerken van uw informatie kan inhouden om ons in staat te stellen:

 • Te reageren op vragen van gebruikers en te voldoen aan verzoeken van gebruikers
 • Klanten of potentiële klanten relevante marketinginformatie en aanbiedingen te sturen
 • Transacties te voltooien
 • Klantenservice te verlenen
 • Administratieve informatie te sturen
 • Gebruikerservaringen met onze sites te personaliseren
 • Dit doen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn

Wij kunnen ook PII verwerken wanneer dit in ons belang of dat van een Gebruiker is en wanneer deze belangen niet zwaarder wegen dan de individuele rechten op gegevensbescherming. Deze legitieme belangen omvatten het verlenen van diensten om ons in staat te stellen Gebruikers van onze sites relevantere inhoud te bieden.

 

Met wie delen wij uw informatie?

Wij kunnen uw PII bekendmaken aan elke onderneming van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen of onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen.
Wij delen uw PII alleen met derden:

 • Als wij verplicht zijn uw PII bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Wanneer zij door ons of namens ons worden ingehuurd, waaronder Google Analytics die wij gebruiken om statistieken te verzamelen over delen van onze site. Deze bedrijven – onze leveranciers – zijn contractueel verplicht om persoonlijke informatie die wij met hen delen alleen te gebruiken om de diensten uit te voeren waarvoor wij hen hebben ingehuurd.
 • Om de rechten, eigendom of veiligheid van CDVI Benelux, onze klanten of anderen te beschermen.

 

Bewaren van gegevens

We bewaren de PII die u verstrekt zolang u een klant van ons blijft of als dat nodig is om u producten en diensten te leveren.
We zullen uw PII nooit langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.
Wij kunnen uw PII bewaren nadat u een contract met ons hebt opgezegd als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, te voldoen aan wettelijke vereisten, fraude en misbruik te voorkomen of dit beleid en onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen. We kunnen PII ook gedurende een beperkte periode bewaren als de wetshandhavingsinstanties daarom vragen.

Als u meer informatie wilt over hoe lang wij uw gegevens bewaren, kunt u een e-mail sturen naar marketing@cdvibenelux.com.

 

Hoe bewaren en beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen de beveiliging van de gegevens die wij verzamelen zeer serieus. Wij hebben algemeen aanvaarde technische, organisatorische en administratieve maatregelen getroffen om de PII in ons bezit en van derden die namens ons optreden te beschermen.

Door uw PII te verstrekken gaat u ermee akkoord dat wij deze opslaan of verwerken. Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit beleid wordt behandeld.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw PII te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw informatie die naar onze site wordt verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 

Toegang tot informatie, afmelden en uw privacyrechten

U hebt het recht op toegang, rectificatie, uitwissing, beperking, overdracht of bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over dit beleid of de manier waarop wij uw informatie gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via marketing@cdvibenelux.com.

U kunt de informatie die wij over u hebben te allen tijde en zo vaak als nodig is wijzigen of bijwerken. In eerste instantie moet u een verzoek indienen voor een kopie van uw informatie in ons bezit door een e-mail te sturen naar marketing@cdvibenelux.com. Wij zullen zonder onnodige vertraging en in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR op al dergelijke verzoeken reageren.

Als u van mening bent dat wij niet adequaat of tijdig op uw klacht hebben gereageerd, kunt u contact opnemen met onze General Manager op info@cdvibenelux.com of met het Information Commissioner’s Office.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

CDVI Benelux behoudt zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen. We zullen uw rechten onder dit beleid niet verminderen zonder uw toestemming. Als we ons beleid wijzigen, zullen we deze wijzigingen op deze pagina plaatsen, naast het bijwerken van de “Laatst bijgewerkt” datum onderaan dit beleid. Om deze redenen raden wij u aan dit Beleid regelmatig te lezen.

Wanneer u de Website blijft gebruiken of toegang blijft hebben tot op de Website geplaatste Content, betekent dit dat u het gewijzigde Beleid aanvaardt. Als er wijzigingen worden aangebracht in het gebruik van uw PII op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die werd vermeld op het moment van verzamelen, stellen wij u hiervan op de hoogte door een bericht op onze site te plaatsen. Als u bezwaar hebt tegen een van de wijzigingen, of tegen het algemene beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@cdvibenelux.com.